dinsdag 25 oktober 2011

Paus ontvangt nieuwe Nederlandse ambassadeur en spreekt bezorgdheid uit over godsdienstvrijheid in Nederland

Toespraak van Benedictus XVI tot Joseph Weterings, de nieuwe ambassadeur van ons koninkrijk bij de Heilige Stoel (bij gelegenheid van het aanbieden van de geloofsbrieven op 21 oktober jl.). Vertaling van Rkdocumenten.nl:
Excellentie, met uw ontvangst in het Vaticaan en de aanvaarding van de geloofsbrieven waarmee u bent benoemd als Buitengewoon Ambassadeur en Gevolmachtigde van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel, wens ik u in de eerste plaats mijn dankbaarheid uit te drukken voor het doorgeven van de hoffelijke groeten van Hare Majesteit Koningin Beatrix, en ik wil u vriendelijk vragen deze te retourneren en op uw beurt mijn beste wensen aan haar over te dragen, evenals mijn waardering voor de vriendschappelijke banden tussen de Heilige Stoel en uw land.
Bilaterale banden tussen een staat en de Heilige Stoel hebben duidelijk een ander karakter dan die tussen staten. De Heilige Stoel is geen economische of militaire macht. Maar zoals uzelf al heeft aangegeven heeft haar morele stem aanzienlijke invloed over de hele wereld. Eén van de redenen hiervoor is juist het feit dat de morele positie van de Heilige Stoel niet beïnvloed wordt door de politieke en economische belangen van een staat of de electorale zorgen van een politieke partij. Haar bijdrage aan de internationale diplomatie bestaat grotendeels uit het benoemen van die ethische principes die de basis zouden moeten zijn van de maatschappelijke en politieke orde, en aandacht vragen voor de noodzaak te handelen om overtredingen van deze principes te herstellen. Dat doet zij, zo moge duidelijk zijn, vanuit het standpunt van het christelijk geloof, maar zoals ik opmerkte tijdens mijn recente toespraak voor het Duitse Parlement, heeft het Christendom altijd gewezen op de rede en de natuur als de bronnen van de normen waarom een rechtstaat gebouwd zou moeten zijn 1 . Vandaar dat de diplomatieke dialoog waaraan de Heilige Stoel deelneemt niet plaatsvindt op confessionele, noch op pragmatische gronden, maar op basis van universeel toepasbare principes die net zo reëel zijn als de fysieke elementen van de natuurlijke omgeving.
Door te handelen als een stem voor de stemlozen en de rechten te verdedigen van degenen die niet verdedigd worden, waaronder de armen, de zieken, de ongeborenen, de ouderen en de leden van minderheidsgroeperingen die onrechtmatig gediscrimineerd worden, poogt de Kerk altijd het natuurrecht te bevorderen, wat haar recht en plicht is te doen. Terwijl zij nederig erkent dat haar eigen leden niet altijd voldoen aan de hoge morele standaarden die zij voorstelt, kan de Kerk niet anders dan door te gaan met alle mensen, inclusief haar eigen leden, ertoe te vermanen te proberen alles te doen wat in overeenstemming is met de rechtvaardigheid en de goed gebruikte rede, en alles te bestrijden wat in tegenspraak daarmee is.
Intussen twijfel ik er niet aan dat de Heilige Stoel en het Koninkrijk der Nederlanden vele zorgen delen. Meneer de Ambassadeur, u heeft gesproken over de noodzaak om de wereldvrede te bevorderen door een juiste oplossing van conflicten en door het tegengaan van de proliferatie van massavernietingswapens. U onderstreepte de noodzaak de ontwikkeling van en zelfredzaamheid van landen te bevorderen. U noemde het royale humanitaire antwoord van het Nederlandse volk wanneer noodhulp gevraagd wordt elders in de wereld. En u sprak over de noodzaak de menselijke waardigheid te verdedigen. Deze en vele andere gebieden van het internationaal beleid zullen kansen op vruchtbare uitwisselingen tussen uw land en de Heilige Stoel blijven bieden.
Ik ben blij dat u zegt dat de Nederlandse regering van plan is de godsdienstvrijheid te bevorderen, hetgeen, zoals u weet, een kwestie is die op dit moment de bijzondere belangstelling van de Heilige Stoel heeft. De godsdienstvrijheid wordt niet alleen bedreigd door wettelijke beperkingen in enkele delen van de wereld, maar ook door een antireligieuze mentaliteit in talrijke samenleving, ook waar zij de bescherming van de wet geniet. Het is dus te hopen dat uw regering waakzaam blijft om ervoor te zorgen dat de vrijheid van religie en de vrijheid van godsdienst zowel in uw land als daarbuiten beschermd en bevorderd blijven.
Ik ben evenzeer bemoedigd door de stappen die de Nederlandse regering heeft genomen om drugmisbruik en prostitutie te ontmoedigen. Terwijl uw land lang de vrijheid van individuen om hun eigen keuzes te maken heeft voorgestaan, moeten toch die keuzes waarmee mensen zichzelf en anderen kwaad doen, worden ontmoedigd, met het oog op het welzijn van individuen en de maatschappij als geheel. De katholieke sociale leer legt, zoals u weet, grote nadruk op het algemeen welzijn evenals het integrale welzijn van individuen; en men moet er altijd voor waken dat voorgestelde rechten werkelijk overeenstemmen met die natuurlijke principes waarover ik eerder sprak.
Met deze gedachten, uwe Excellentie, bied ik mijn beste wensen voor het succes van uw missie aan en verzeker ik u dat de diverse departementen van de Romeinse Curie altijd gereed staan om u hulp en ondersteuning te bieden bij het vervullen van uw plichten. Over u, uw familie en het gehele volk van het Koninkrijk der Nederlanden roep ik van harte Gods blijvende zegen af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten