donderdag 15 maart 2012

"Wie Christus' eeuwig Offer stuit / Die blust de zon des Godsdiensts uit"

N.a.v. het eucharistisch wonder van Amsterdam, vandaag 667 jaar geleden, wordt in de nacht van a.s. zaterdag op zondag te Amsterdam de Stille Omgang gelopen, ongetwijfeld de belangrijkste typisch Nederlandse katholieke geste van het jaar.
Waar zag ooit zon geregeld rijk
Godsdiensteloos in 's werelds ronde?
En waar den Godsdienst zonder blijk
Van offerande voor de zonde?
Natuur en Mozes' strenge wet,
En Evangelie 't offer wijden,
Hetzij bebloed of zonder smet
Van bloed, als in de leste tijden
D' Aartspriester offerde, op Gods dis,
Zijn vlees en bloed, in schijn van koorn,
En druifs en wijns gestaltenis,
Ten zoen van Gods gerechten toorn;
Een zuiver offer, lang beduid
Door offers, en van Malachias
Ons klaar gespeld, zoolang vooruit,
Voor 't bloedige offer van Messias;
Die na 't onbloedig offer kwam
Ter slachtbank, needrig en geduldig,
En hing aan 't hout gelijk een lam,
Geofferd bloedig en onschuldig.
De Heiland zelf verzag zijn Kerk
Van middelen, om dees' genade
Haar toe te dienen, in dit perk
Des strijds; hetzij hij zielen baadde
Met water, in de kracht van 't bloed,
Zijn zichtbaar bloed aan 't kruis vergoten,
Hetzij hij die verzoent en voedt
Door offerande en spijs, genoten
En opgeofferd op 't altaar,
Door wettigheid van Stedehouders.
Dees' grond staat vast, dit licht is klaar,
Dees' grondleer storf op 't kind van d' ouders.
Men vraag den martelaar Justijn,
Die schier d' Apostels had gesproken,
Eer nauwelijks de zonneschijn
Der eerste heileeuw was gedoken;
Men vraag het Ireneus, scherp
In 't luistren, om Gods wil te hooren,
Als een scholier van Polykarp,
Zijn meester, door Sint-Jan herboren ;
Men vraag de Vaders, op een rij,
Wat Malachias profeteerde
Van 't zuivere offer: kent hierbij
Den tuimelgeest, die 't yolk verkeerde,
En zoo vermetel vloekt en scheldt,
Voor een vervloekte afgoderije,
Den dienst, van Jezus ingesteld.
0 tastelijke razernije!
Hoe sloegt gij voort, gelijk vergift,
En smette stroomen en landouwen,
Met uw vernuft, en schijn van Schrift,
Om d' offerloosheid op te bouwen!
Een Laster ! die zoo luide schreit
Tot God! 0 heillooze opperschennis,
Die God zijn wettig recht ontzeit,
En blind nog roemt van Christus' kennis!
Wie Christus' eeuwig offer stuit,
Die blust de zon des Godsdiensts uit.
(Vondel, 1645; n.a.v. Hebreeën 7)

1 opmerking:

  1. Vuur en Braaksel? Ja, daar is (een zekere vorm van) Amsterdam aardig mee getypeerd! En het is wonderbaar in onze ogen!

    BeantwoordenVerwijderen