vrijdag 11 maart 2011

Uit de pars Calvini

Een benedictijnse broeder krijgt in het Nederlands Dagblad gelegenheid om uit te leggen dat vraag-en-antwoord 80 uit de Heidelbergse Catechismus (over de "paapse Mis" als "vervloekte afgoderij") de katholieke leer over de eucharistie niet juist voorstelt.
De Heidelbergse Catechismus werd in 1563 geschreven door calvinistische theologen van de universiteit van Heidelberg in opdracht van de calvinistische vorst Frederik III van de Palts. In 1566 bracht de calvinist uit Ieper Pieter Dathen de Catechismus naar de Nederlanden. De synode van Dordrecht (1618-1619) schreef hem voor voor de hele Nederlands-Hervormde Kerk.
Welnu,
alleen met een officieel document op tafel waaruit blijkt dat de roomse leer over de eucharistie is veranderd, wil de vrijgemaakte classis Harderwijk praten over aanpassing van de catechismus.
Veranderd is de leer natuurlijk niet en dat zal ook niet gebeuren. Maar nogal ontwapenend merkt broeder Ruijtenbeek op:
Er is één katholieke kerk, met één onveranderde leer, met meer dan een miljard leden (als zodanig de grootste organisatie op aarde) en zéér radicale claims.
Daartegenover staan de protestanten, die bij elkaar opgeteld, vrijzinnig en orthodox, ongeveer een derde van de christenheid uitmaken en belangrijker, ook leerstellig zeer verdeeld zijn, namelijk over ongeveer drieëndertigduizend denominaties. Vanuit dat oogpunt beschouwd zou het wellicht zelfs dwaasheid zijn om de katholieke Kerk neer te zetten als slechts een van de denominaties die er een beetje naast zitten (hoe goed bedoeld ook).
Beetje realisme, jongens! Misschien is het hele christendom Grote Onzin, maar àls we reden hebben om te geloven dat Christus is Wie Hij zegt te zijn, dan mogen we ook afgaan op zijn belofte dat Hij alle dagen met zijn Kerk zou zijn en dat de poorten van de hel haar niet zouden overweldigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten