dinsdag 8 juni 2010

Bij afwezigheid van een stemadvies

Eric van Goor snijdt het grote probleem aan waar Nederlandse katholieken morgen voor staan: op welke partij te stemmen, bij afwezigheid van een stemadvies van de Kerkleiding èn bij gebrek aan partijen die de leer van de Kerk over zeden en maatschappij in haar geheel onderschrijven.
Afwezigheid van enig stemadvies in deze situatie betekent dat de stemmen van de katholieken uitgesmeerd zullen worden over een veelheid van partijen, binnen welke de aldus gefragmenteerde katholieke stem geen enkele impact zal hebben. Terwijl je, als je met z'n allen op één partij stemt (of althans overweegt te stemmen), met die partij kunt gaan praten en je eigen speerpunten in het programma laten opnemen.
De Kerk is terughoudend met stemadviezen omdat ze erkent dat
er vaak verschillende manieren zijn om aan eenzelfde fundamentele waarde gestalte te geven of haar te waarborgen, [en] bepaalde beginselen, waarvan de theorie over de politiek uitgaat, op uiteenlopende wijze kunnen worden verstaan, en [...] heel veel politieke vraagstukken zeer ingewikkeld zijn. Dat verklaart waarom de katholieken in het algemeen uit zoveel partijen kunnen kiezen, wanneer ze actief - met name door de parlementaire vertegenwoordiging - hun recht en plicht willen uitoefenen om hun bijdrage te leveren aan de burgerlijke samenleving in hun land.
Dit alles mag echter niet verward worden met een vaag pluralisme bij de keuze van de zedelijke beginselen en fundamentele waarden waardoor men zich laat leiden. Hoewel er dus een gewettigde veelheid van keuzes is, blijft het grondbeginsel ervan overeind staan, dat namelijk rechtstreeks in verband staat met de christelijke leer over zeden en maatschappij. De katholieke leken zullen hun opvattingen steeds aan deze leer moeten toetsen, willen zij er zeker van zijn dat hun deelname aan de politiek gekenmerkt wordt door consequente verantwoordelijkheid voor de tijdelijke zaken.
Maar althans in Nederland, althans anno 2010, zijn politieke partijen die "de christelijke leer over zeden en maatschappij" hooghouden met een lampje te zoeken, en zo'n lampje, in de vorm van een stemadvies, zou m.i. erg welkom zijn.
Bij gebrek eraan probeer ik - zoals eerder gezegd - het op het seminarie geleerde criterium toe te passen, d.w.z. zodanig te stemmen dat het meest de vrijheid van de Kerk, de libertas Ecclesiae, gewaarborgd wordt. De vrijheid van de Kerk is de belangrijkste voorwaarde voor een eventuele hervorming van de maatschappij van binnenuit.
Om eerder aangehaalde redenen lijkt een stem op het CDA - ondanks de kortzichtige halfslachtigheid die deze partij eigen is, en haar arrogantie om niet één enkele kandidaat op de lijst te zetten die ongeconditioneerd de kerkelijke leer aanhangt - nog het meest in deze richting te gaan. Ofschoon er ook voor de SGP - ondanks haar betreurenswaardige afkeer van de katholieke Kerk - inmiddels veel te zeggen is.

Zie ook dit artikel van Derek Bulthuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten